BIP BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami
Spółka z o. o. w Grudziądzu
www.bip.gov.pl www.mpgn.pl
Menu: Jesteś tutaj:  Menu przedmiotowe > Ogłoszenia >
 

ilość odwiedzin tej strony:
841791

ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.07.15 09:32

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie Skłodowskiej 5-7 zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na:

 

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającym prawidłowość, rzetelność przedstawionej sytuacji finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego.

I. Warunki badania sprawozdania finansowego:

1) Badaniu metodą pełną podlegać będą co najmniej dokumenty związane z: pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, kosztami i przychodami finansowymi, zyskami i stratami nadzwyczajnymi, rezerwami i odpisami aktualizacyjnymi. Jednocześnie Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo rozszerzenia obszaru badania metodą pełną w drodze stosownej uchwały.

2) Biegły rewident obowiązany będzie, w przypadku takiej konieczności do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za miniony rok obrotowy. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.

3) Biegły rewident obowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności, na zaproszenie Rady Nadzorczej do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

4) Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

5) Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli badali sprawozdanie Spółki w ciągu ostatnich pięciu lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.

6) Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

7) Ten sam kluczowy biegły rewident nie może badać sprawozdania finansowego Spółki więcej niż przez pięć kolejnych lat. 8) Sprawozdanie finansowe winno zostać badane w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną wyłącznie w ramach uzupełnienia.

II. Oferta winna zawierać:

1) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o tym, czy badanie będzie dokonane przez pracownika oferenta czy też przez podmiot związany z oferentem umową cywilnoprawną, a ponadto wykaz podmiotów, w których oferent badał sprawozdania finansowe udokumentowany referencjami, ze szczególnym uwzględnieniem referencji potwierdzających doświadczenie oferenta w branży mieszkaniowej.

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z określeniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

4) Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania.

5) Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.

6) Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

III. Kryteriami oceny ofert będą: cena brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia, pozycja na rynku audytorskim, znajomość i doświadczenie w branży, w której działa Spółka (branża mieszkaniowa) oraz sposób przygotowania ofert.

IV. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia opinii i raportu ustala się najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r.

V. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 30 września 2016r. w siedzibie Spółki ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.

VI. Informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną oraz inne niezbędne informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną od Głównego Księgowego Spółki mail: g.szlitkus@mpgn.pl lub Tel. 56/ 45-120-24 w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r.

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego MPGN Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016”. Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2016r. do godz. 15.00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Ponadto, Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

autor informacji: Rada Nadzorcza
data wytworzenia informacji: 2016-07-05
opublikował: Paulina Cegłowska
data publikacji: 2016.07.05 15:22
zmodyfikował: Paulina Cegłowska
data ostatniej modyfikacji: 2016.07.15 09:32
 
  ostatnia aktualizacja w BIPie:
2016.12.06 15:55
Stan załatwianych spraw | Struktura Biuletynu | Rejestr zmian
Instrukcja korzystania z BIP | Redakcja
 
  powered by netadmin 6.40 Redaguje: Biuro Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-120-40, e-mail: mpgn@mpgn.pl, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz